Schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar

Het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar valt onder het 6%-tarief. Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 15 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes, blijven belast met het 19%-tarief. Onder schilderen en stukadoren worden in dit verband verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen, pasteuze danwel gelijmde materialen en de daaronder begrepen relevante voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden voorzover deze activiteiten betrekking hebben op de diensten die schilders of stukadoors in hun hoedanigheid van schilder of stukadoor verrichten.

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 15 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 15 jaar om in aanmerking te komen voor het 6%-tarief. De schilder of stukadoor moet om dat tarief te kunnen toepassen in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de woning ouder is dan 15 jaar.

Diensten voor woningen ouder dan 15 jaar
Bij bepaalde diensten voor particuliere woningen die ouder zijn dan 15 jaar kunt u het verlaagde tarief toepassen.

Particuliere woning
Een particuliere woning is bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat dan om woningen die permanent bewoond zijn, dus geen vakantiehuisjes. Tijdelijke leegstand van de woning speelt hierbij geen rol.

Als particuliere woning wordt beschouwd: particuliere koopwoningen, huurwoningen van woningcorporaties en dergelijke die door particulieren worden bewoond, bejaardentehuizen, aanleunwoningen, verpleeg- en verzorginginstellingen, studentenflats, kloosters (die in gebruik zijn als woningen) en tweede woningen (die permanent bewoond mogen worden). De gemeenschappelijke ruimtes zoals hal, trappenhuis, eetzaal, recreatieruimte en dergelijke horen ook bij de particuliere woning en vallen dus onder dezelfde regels.

Vakantiewoningen, hotels, pensions, woonboten, woonwagens, asielzoekerscentra, ziekenhuizen en internaten worden niet als particuliere woningen beschouwd.

Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke horen bij een particuliere woning als ze op hetzelfde perceel staan als de woning. Dit geldt ook voor garages die bij hetzelfde gebouwencomplex horen als de woning (bijvoorbeeld parkeergarages onder een flatgebouw). Deze garages moeten dan wel door de bewoners zelf worden gebruikt. Afzonderlijke garageboxen horen niet bij de particuliere woning.

Particuliere woning ouder dan 15 jaar
Om te bepalen of een woning ouder is dan 15 jaar gaat u uit van de begindatum van het bouwjaar. Als een woning in verschillende stadia is gebouwd, moet de woning voor ten minste 50% bestaan uit onderdelen die ouder zijn dan 15 jaar. Als een pand pas later is omgebouwd tot particuliere woning, dan gaat u uit van de datum waarop het pand voor het eerst als particuliere woning in gebruik is genomen.

Het is raadzaam om, voordat u het verlaagde tarief toepast, uw opdrachtgever om een schriftelijke verklaring te vragen waarin staat dat de woning ouder is dan 15 jaar.

Gemengd gebruik: pand is zowel woning als bedrijfspand
Het kan voorkomen dat een pand als bedrijfspand en als woning wordt gebruikt. Als een pand voor meer dan 50% als woning wordt gebruikt dan kan het hele pand als woning worden beschouwd. Als een pand voor minder dan 50% als woning wordt gebruikt, kunt u het deel dat wordt bewoond, afsplitsen voor de BTW.

Schilderwerk
Onder schilderwerk wordt verstaan alle werkzaamheden die samenhangen met de voorbehandeling van de ondergrond en de afwerking daarvan met bepaalde verfproducten. De voorbehandeling behoort tot de schilderswerkzaamheden en valt daarmee onder het lage tarief.

Het schilderwerk kan ook door aannemers, klusjesbedrijven, enz. worden verricht.

De volgende werkzaamheden vallen onder het schilderwerk:

 

·        verwerken en aanbrengen van impregneer- en voorstrijkmiddelen, grondverf, hechtprimer en dergelijke;

·        verwerken en aanbrengen van lakverf, structuurverf, vernis, beits, betonverf, betoncoating en dergelijke op steen, metaal, hout, beton en dergelijke.

De volgende werkzaamheden vallen onder de voorbereidingen:

 

·        schoonmaken, wassen, ontvetten, afbranden, afbijten en schuren;

·        reparatie van de ondergrond met ander materiaal dan dat van de oorspronkelijke ondergrond. Bij een houten ondergrond valt te denken aan het herstel met verfproducten en pasta’s zoals plamuur en houtrotrenoveerpasta’s. Bij een betonnen ondergrond gaat het om (kleinschalig) herstel met kunstofgebonden mortels;

·        herstel van omtrekspelingen (dat wil zeggen het afschaven van ramen en deuren vanwege de laagdikte en kleefkracht van verf);

·        kitwerk dat onderdeel is van het verfsysteem (dat wil zeggen het dichtkitten van openstaande verbindingen in de ondergrond en het vervangen of herstellen van de kitvoeg tussen het glas en het raam- of deurkozijn);

·        stralen van vooral metalen en betonnen ondergronden, voor zover het gaat om handmatig of mechanisch reinigen en verwijderen van oude verflagen waarna het verfproduct kan worden aangebracht;

·        afplakken van de omgeving en afdekken van ruimtes waarbinnen het schilderwerk plaatsvindt.

Deze voorbereidingswerkzaamheden worden meestal niet afzonderlijk gefactureerd, maar vallen binnen de prijs van het schilderwerk.

Welk schilderwerk valt onder het verlaagde tarief?
Het schilderwerk dat buitens- en binnenshuis wordt verricht, valt onder het verlaagde tarief. Het is niet van belang wie de opdrachtgever is.

De volgende werkzaamheden vallen niet onder het verlaagde tarief:

 

·        herstel van de ondergrond met onderdelen die zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als dat van de ondergrond. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van houten inzetstukken in houten kozijnen en om het vervangen van houten onderdorpels;

·        vervangen van ramen, deuren en kozijnen;

·        kitverwerking als constructieve handeling, zoals het dichtmaken van dilataties, het afkitten van bouwelementen aan gevels en dergelijke;

·        betonreparatie, dat wil zeggen grootschalig herstel van een betonnen ondergrond met materiaal dat hetzelfde is als dat van de ondergrond;

·        stralen van stenen, metalen en betonnen ondergronden, bijvoorbeeld het schoonstralen van gevels;

·        aanbrengen van glas en alle werkzaamheden die daarbij horen, zoals het plaatsen van glaslatten en het aanbrengen van kitwerk;

·        schuren en lakken van pakketvloeren;

·        het injecteren van muren en het herstellen van voegen van muren;

·        het impregneren van muren ter voorkoming van vochtdoorlating en niet gevolgend wordende door het eigenlijke schilderwerk

In het onderstaande schema ziet u precies welke dienst onder welk tarief valt:

 

Dienst

Tarief

Schilderwerk (buitens- en binnenshuis)

6% (arbeid en materiaal)

Voorbereidingswerkzaamheden bij het schilderwerk

6% (arbeid en materiaal)

Herstel/onderhoudvan houten ondergrond met houten inzetstukken

19% (arbeid en materiaal)

Vervangen van ramen, deuren, kozijnen

19% (arbeid en materiaal)

Kitverwerking als constructieve behandeling

19% (arbeid en materiaal)

Betonreparatie

19% (arbeid en materiaal)

Stralen van metaal, steen en beton

19% (arbeid en materiaal)

Aanbrengen van glas

19% (arbeid en materiaal)

Schuren en lakken van pakketvloeren

19% (arbeid en materiaal)

Injecteren van muren en herstellen van voegen

19 % (arbeid en materiaal)Stukadoorswerk
Onder stukadoorswerk wordt het volgende verstaan:

 

·        de voorbereidingswerkzaamheden die u verricht voordat u kunt overgaan tot het eigenlijke stucwerk;

·        het eigenlijke stucwerk.

Het eigenlijke stucwerk bestaat uit het herstellen van een bestaande stuclaag of het aanbrengen van een nieuwe stuclaag. Het gaat hier om handmatig of machinaal verwerken, aanbrengen en afwerken van één of meer lagen cement-, gips-, kalk-, of kunststofgebonden pleister in pasteuze vorm. Bij voorbeeld diverse soorten kant-en-klare mortels, sierpleister zoals spachtel-, structuur- of decoorpleister en marmerpleister en spuitpleister. Ook het aanbrengen van decoratieve lijsten, ornamenten en dergelijke valt hieronder.

De volgende werzaamheden vallen onder voorbereidingen van het stukadoorswerk:

 

·        lossteken van de loszittende stuclaag;

·        voorbereiden van de ondergrond voor het stucwerk, zoals voorlijmen, impregneren, opruwen of reinigen en het stellen van stucadoorsprofielen;

·        aanbrengen van zogenoemde pleisterdragers voor onder andere plafondwerk, zoals stucanet, steengaas en stucplaten die worden afgewerkt als stucwerk;

·        afplakken van de omgeving van de ondergrond en het afdekken van de ruimtes waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Deze voorbereidingswerkzaamheden worden meestal niet afzonderlijk gefactureerd, maar vallen binnen de prijs van het schilderwerk.

Welke stukadoorsdiensten vallen onder het verlaagde tarief?
Stukadoorswerk voor buitens- en binnenshuis valt onder het verlaagde tarief. Het is daarbij niet van belang wie de opdrachtgever is.

Werkzaamheden die te ver afstaan van het specifieke stukadoorswerk vallen onder het algemene tarief. Het gaat dan om werkzaamheden als het plaatsen van gipswanden of het aanbrengen van tegels. Ook het aanbrengen van isolatiemateriaal valt onder het algemene tarief. Als u samen met een stuclaag isolatiemateriaal aanbrengt, dan maakt u een splitsing in het BTW-tarief. Het stucwerk valt dan onder het verlaagde tarief en het aanbrengen van isolatiemateriaal onder het algemene tarief.

In het onderstaande schema ziet u precies welke dienst onder welk tarief valt:

 

Dienst

Tarief

Stucwerk (buitens- en binnenshuis)

6% (arbeid en materiaal)

Voorbereidingswerkzaamheden

6% (arbeid en materiaal)

Leveren en aanbrengen van isolatiemateriaal

19% (arbeid en materiaal)

Afwerken van isolatiemateriaal met stuclaag

6% (arbeid en materiaal)

Plaatsten van gipswanden

19% (arbeid en materiaal)

Betegelen van wanden

19% (arbeid en materiaal)

Leggen van vloeren

19% (arbeid en materiaal)(Onder)aanneming
Het verlaagde tarief is ook van toepassing als de hoofdaannemer de opdracht heeft uitbesteed aan een onderaannemer.

Afsplitsing van schilder- en stukadoorswerk in aannemingsprojecten
Mogelijk heeft u een project aangenomen waarbij u diensten verricht die onder het algemene tarief vallen en diensten, zoals het schilder- en stukadoorswerk, die onder het verlaagde tarief vallen. In dat geval hoeft u geen totaalprijs te factureren. U kunt de diensten die onder het verlaagde tarief vallen afzonderlijk factureren, zodat u op deze diensten het verlaagde tarief kunt toepassen.

Behangen
Ook behangen valt onder het verlaagde tarief. Dit geldt voor de dienst zelf. Het materiaal valt onder het algemene tarief.